Att kunna 4-5 språk, varav två som modersmål, är en utmärkt förutsättning för en tolk. Men språkkunskapen är bara en av flera förutsättningar som krävs. De andra färdigheterna måste man tillägna sig. Tolkning är ett subtilt hantverk, helt enkelt.


Jag är konferenstolk. Det är en sällsynt yrkesgrupp i Sverige med bara ett hundratal yrkesverksamma. Som konferenstolk behärskar jag teknikerna simultantolkning och långkonsekutiv tolkning. Simultantolkar känner de flesta igen från de stora internationella mötena, där tolkarna sitter i kabiner med hörlurar och mikrofoner. Långkonsekutiv tolkning innebär att talaren får prata fritt i 5-8 minuter; under den tiden memorerar jag talet med hjälp av en särskild anteckningsteknik för att sedan återge det. En annan teknik som jag behärskar är visktolkning, vilket är lämpligt om endast 2-3 mötesdeltagare i ett rum behöver tolkning. Jag är utbildad vid Sveriges enda konferenstolkutbildning. Den ges på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) i Stockholm och ger behörighet till att söka till EU:s institutionernas anrika tolkenhet.


En konferenstolk verkar vid möten där många olika ämnen kan avhandlas och vid olika formalitetsgrader. Därför har jag särskilda färdigheter när det gäller att snabbt kunna sätta mig in i ett ämne och lära mig den korrekta terminologin. Konferenstolkning förutsätter allmänbildning och erfarenhet. Du kan läsa mer om min erfarenhet under startfliken, ”Om mig”.


Hur snabb reaktionsförmåga och flinkhet som än krävs, så är jag ingen robot. Tolkning är en verksamhet som kräver mycket empati. En stor del av jobbet är att läsa av ansiktsuttryck, höra nyanser, uppfatta det underförstådda. Jag översätter inte ord för ord, utan för över ett budskap. Jag lyckas som bäst när jag nästan smälter ihop med talaren, och klarar av att föra över budskapet på samma sätt som om talaren själv hade gjort om hen kunde åhörarnas språk.


Jag jobbar också som tolk i offentlig sektor, dvs i situationer där en privatperson möter en myndighet. Det kan röra sig om föräldramöten i skolan eller om ett besök hos barnmorskan. Vid sådana möten används tekniken kortkonsekutiv, där en mening tolkas i taget.